Privacy policy

Privacy beleid Buddy Beer

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast in oktober 2018. Vertaling in het Engels volgt na Nederlandse versie / English translation follows Dutch version.

 

Buddy Beer is een creatie van Thea Tetteroo, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14087712, met als adres De Vriesstraat 84, 2613 CC Delft.  Zij is tevens verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens inzake de website www.buddy-beer.nl, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We zijn er van bewust dat u voor uw privacy vertrouwen in ons stelt. Door middel van deze privacy-verklaring laten wij u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via deze website en de Buddy Beer app (te downloaden via IOS in de App Store en Android in de Play Store) alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Buddy Beer. U dient zich ervan bewust te zijn dat Buddy Beer niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Buddy Beer verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien u

1. op de website www.buddy-beer.nl het contactformulier heeft ingevuld en verzonden of

2. via de link ‘Kraamcadeau’ een Buddy Beer cadeau-artikel bestelt via de webshop Borduur Kado

Onder 1. (contactformulier) worden alleen uw naam en e-mailadres opgeslagen. Uw opmerking of vraag in het contactformulier kan er toe leiden dat wij vervolgens vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Buddy Beer of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Bij een bestelling (onder 2.) wordt u door gelinkt naar de webshop van Borduur Kado. Hier worden bij een bestelling de gebruikelijke verplichte bestelgegevens (naam, adres, e-mailadres) en eventueel de niet-verplichte bestelgegevens (telefoonnummer, geslacht) gevraagd. Borduur Kado heeft een eigen privacy-beleid conform de actuele Privacywetgeving in Nederland.

Buddy Beer maakt op haar website gebruik van cookies: bezoekers die voor de eerste keer op de website komen, zien onderaan een balk verschijnen en kunnen klikken op ‘begrepen’ (zie hier voor een toelichting).

 

App Store / Play Store

 

U kunt desgewenst de Buddy Beer app downloaden via de App Store (IOS) of Play Store (Android). Aangezien het een betalende app betreft worden er door de App Store en Play Store naar persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegeven worden niet doorgegeven aan Buddy Beer. Buddy Beer krijgt alleen op generiek niveau te zien in welk land  de app is  gedownload.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Buddy Beer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om te kunnen reageren op een eventueel ingevuld en verzonden contactformulier

2. Bij een bestelling van artikelen van Buddy Beer bij de webshop Borduur Kado

Hoe lang we gegevens bewaren

Buddy Beer bewaart uw gegevens vanaf het moment dat u een contactformulier heeft verstuurd of u een bestelling heeft geplaatst via de website Borduur Kado. Wanneer u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, dan worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Buddy Beer heeft geen wettelijke verplichting om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

Delen met derden

Buddy Beer deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden. Uitzonderingen zijn 1) een bestelling bij de webshop Borduur Kado en 2)  een eventuele wettelijke verplichting. Buddy Beer ontvangt geen persoonsgegevens van Borduur Kado als er een bestelling bij Borduur Kado is geplaatst. Met Borduur Kado zijn afspraken gemaakt die de vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen. Bovendien heeft Borduur Kado een eigen privacy-beleid conform de actuele Privacywetgeving in Nederland.

In kaart brengen websitebezoek

Voor analyse van het websitebezoek maakt Buddy Beer gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om te kunnen bijhouden hoe vaak en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Buddy Beer verzamelt geen IP-adressen. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google zou informatie aan derden kunnen verstrekken indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van een verzoek per e-mail naar info@buddy-beer.nl. Buddy Beer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Buddy Beer neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Buiten het gegeven van een naam en e-mailadres, kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) gegevens hebben verzameld afkomstig van (of over) een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

 

Buddy Beer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring indien nieuwe omstandigheden dit noodzakelijk maken. Door de Verklaring met enige regelmaat te raadplegen kunt u zich op de hoogte stellen van deze wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing staat boven- en onderaan deze Privacy Verklaring.

Vragen of klachten?

Zijn er vragen, of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met Buddy Beer:

Mailen: info@buddy-beer.nl

Schrijven: Buddy Beer, De Vriesstraat 84, 2613 CC Delft, t.a.v. Thea Tetteroo

Buddy Beer wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Thea Tetteroo

KvK-nummer: 14087712

Bereikbaar via

Mailen: info@buddy-beer.nl

Schrijven: Buddy Beer, De Vriesstraat 84, 2613 CC Delft, t.a.v. Thea Tetteroo

Oktober 2018

Privacy statement Buddy Bear

This page was last modified in October 2018.

 

Buddy Bear is a creation of Thea Tetteroo, registered in the Trade Register at the Chamber of Commerce under number 14087712, with the address De Vriesstraat 84, 2613 CC Delft, The Netherlands. She is also responsible for the processing of personal data concerning the website www.buddy-beer.nl, as shown in this privacy statement.

 

We are aware that you assume that we handle your privacy carefully. By means of this privacy statement we let you know what information we collect when you use our website and why we collect this data. We respect the privacy of all users of this website and ensure that the personal information you may provide is treated confidentially.

 

This privacy statement applies to the data processing via this website and the Buddy Bear app (to be downloaded via IOS in the App Store and Android in the Play Store) as well as with regard to the use of cookies.

 

This privacy policy applies to the services of Buddy Bear. You should be aware that Buddy Bear is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. We recommend that you consult the privacy statement and disclaimer of that other website when accessing third party websites via our website. You can see that you are no longer on our website if the URL (https://www.buddy-beer.nl/) has changed.

 

Which personal data do we process?

 

Buddy Bear processes your personal data only if you:

 

1. have filled out and sent the contact form on the website www.buddy-beer.nl or

2. order a Buddy Bear gift item via the link ‘ Kraamcadeau' (‘Birth gift’) via the webshop  

    Borduur Kado.

 

Sub 1 (contact form): only your name and e-mail address are stored. Your comment or question in the contact form may lead us to ask for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on Buddy Bear's own secure servers or those of a third party. We will not combine this information with other personal information we may have.

 

With an order (sub 2.) you will be linked to the webshop of Borduur Kado. Here, the usual mandatory order details (name, address, e-mail address) and possibly the non-obligatory order data (phone number, gender) are requested when ordering. Borduur Kado has its own privacy-beleid which is compliant  with current Privacy legislation in the Netherlands.

Buddy Bear uses cookies on its website: visitors who visit the website for the first time will see a bar appear at the bottom and can click on 'understood' (see here for an explanation).

 

 

App Store / Play Store

 

If you wish, you can download the Buddy Bear app from the App Store (IOS) or Play Store (Android). Since it is a paying app, the App Store and Play Store ask for personal details. This information is not passed on to Buddy Bear. Buddy Bear can only see at a generic level in which country the app has been downloaded.

 

Why we need data

 

Buddy Bear processes your personal data for the following purposes:

 

1. To be able to respond to a contact form that has been completed and sent.

2. When ordering articles from Buddy Bear at the webshop Borduur Kado.

 

The period for which we keep information

 

Buddy Bear stores your data from the moment you have sent a contact form or if you have placed an order via the website Borduur Kado. If you ask us to delete your data, your data will be deleted as soon as possible. Currently Buddy Bear has no legal obligation to keep data for a certain period.

Sharing with third parties

 

Buddy Bear does not share your personal data with various third parties. Exceptions are 1) an order with the webshop Borduur Kado  and 2) any legal obligation. Buddy Bear will not receive any personal data from Borduur Kado if an order has been placed with Borduur Kado. Agreements have been made with Borduur Kado to guarantee the confidentiality of the data. In addition, Borduur Kado has its own privacy policy in accordance with current Privacy legislation in the Netherlands.

 

Mapping website visit

Buddy Bear uses Google Analytics for analysis of the website visit. This service is used to keep track of how often and how visitors use the website. We have not allowed Google to use the obtained Analytics information for other Google services. Buddy Bear does not collect IP addresses. The information that Google collects is anonymised as much as possible. Google could provide information to third parties if it is legally obliged to do so.

Request to  view, modify or delete data

 

You have the right to view your personal data, have it corrected or have it removed. You can do this by means of a request by e-mail to info@buddy-beer.nl. Buddy Bear will respond to your request as soon as possible, but in any case within 48 hours.

 

Security

Buddy Bear takes the protection of your data very seriously and has taken appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.

Special and / or sensitive personal data that we process

 

Our website does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Since we only have a name and email address, we can not check whether a visitor is older than 16. If you are convinced that we have collected data from (or about) a minor without the consent of the parents (or legal representatives), please contact us by e-mail, then we will delete this information.

 

Changes to this Privacy Statement

 

Buddy Bear reserves the right to make changes to this statement if new circumstances make this necessary. By consulting the Privacy Statement with some regularity you can inform yourself of these changes. The date of the last modification is at the top and bottom of this Privacy Statement.

 

Questions or complaints?

 

If there are any questions or if you have the impression that your data is not properly secured and there are indications of abuse, please contact Buddy Bear:

E-mail   : info@buddy-beer.nl

By letter: Buddy Beer, De Vriesstraat 84, 2613 CC Delft, to the attention of Thea Tetteroo

 

Buddy Bear would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority) .

 

​Contact details of the person responsible for data processing:

 

Thea Tetteroo

Trade Register-number: 14087712 (Chamber of Commerce)

To be contacted by:

E-mail   : info@buddy-beer.nl 

By letter: Buddy Beer, De Vriesstraat 84, 2613 CC Delft, to the attention of Thea Tetteroo

October 2018

  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

© Copyright THEA TETTEROO kvk 14087712 | Privacy policy | Buddy Beer is auteursrechtelijk beschermd door Pictoright